Percentilové grafy

Najjednoduchším spôsobom sledovania výšky a hmotnosti u detí je grafická metóda s využitím percentilových grafov. Krivky v grafoch sú výstupom antropologického výskumu a zobrazujú normálne rozloženie telesných rozmerov u zdravých detí daného pohlavia a veku. Najväčší význam majú grafy telesnej dĺžky (výšky), grafy hmotnosti k dĺžke (výške) a grafy obvodu hlavy. V dôsledku rozdielov v raste sú grafy vytvorené zvlášť pre dievčatá a pre chlapcov. Sledovanie telesnej výšky a hmotnosti umožňuje jednoduchým spôsobom sledovať, či dieťa rastie primerane svojmu veku. Predpokladom správnej interpretácie zmeraných hodnôt je správnosť a presnosť pri meraní a správne grafické zhodnotenie zistených údajov pomocou rastových grafov. V percentilových grafoch sú znázornené 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97. percentil pre danú vekovú kategóriu. Päťdesiaty percentil, t. j. prostredná hrubá čiara vo všetkých rastových grafoch, väčšinou vystihuje najčastejšiu hodnotu telesného znaku v českej populácii. Pokiaľ je dieťa dĺžkou napr. na 25. percentile, znamená to, že zhruba 25 percent detí jeho pohlavia a veku má menšiu dĺžku ako ono a 75 percent má väčšiu dĺžku ako ono. Väčšina detí sa svojimi rozmermi pohybuje na úrovni od 25. do 75. percentilu. Hodnoty pod 10. percentilom sa považujú za veľmi nízke, hodnoty nad 90. percentilom naopak za veľmi vysoké.

Percentilové grafy na sledovanie hmotnosti

 

V posledných rokoch sa podiel detí s nadmernou hmotnosťou a obéznych v populácii zvýšil, a to najmä u školopovinných detí. Čím skôr obezita vznikne, tým je väčšie nebezpečenstvo skoršieho nástupu zdravotných problémov.  Veľkú rolu hrá výskyt nadmernej hmotnosti v rodine, v ktorej dieťa vyrastá. Pokiaľ sú obézni obaja rodičia dieťaťa, riziko obezity vzrastá až o 80 %.

 

U detí do piatich až desiatich rokov môžeme používať grafy hmotnosti k telesnej výške, u starších detí grafy BMI.

 

Jedinci, ktorých hodnoty hmotnostne-výškového pomeru alebo BMI sa pohybujú v rozmedzí 75. 90. percentilu, sú jedinci so zvýšenou hmotnosťou. Hodnoty tesne pod 90. a nad 90. percentilom znamenajú nadmernú hmotnosť hraničiacu s obezitou súvisiacu väčšinou s nadmerným rozvojom tukovej zložky, hodnoty nad 95 – 97. percentilom znamenajú jednoznačne obezitu. Hodnoty pod 25. percentilom znamenajú zníženú hmotnosť, hodnoty pod 3. percentilom sú už alarmujúce a je nutné zistiť príčinu takej nízkej hmotnosti (môže ísť napr. o poruchy príjmu potravy).

 

U dospievajúcich chlapcov je nutné prihliadať na rozvoj svalovej hmoty sledovaného jedinca. Vyššie hodnoty BMI nemusia v týchto prípadoch vždy jednoznačne znamenať zvyšujúci sa podiel tukovej zložky. V každom prípade je vhodné pri hodnotách BMI vyšších ako 85. percentil podrobnejšie vyšetriť obsah tuku bioimpedančným prístrojom InBody.

 

Percentilové grafy na sledovanie telesnej výšky

 

Najčastejšie hodnotíme rast pomocou telesnej výšky. Zaznamenaním ich hodnôt získame rastovú krivku. Ak je dieťa závažne choré, spomalí sa rast a krivka sa sploští. Ak sa uzdraví, krivka sa vracia do pôvodnej dráhy. Do dvoch rokov veku bývajú výkyvy rastovej krivky časté a nemusia nás znepokojovať. Neskôr v detstve môže byť známkou poruchy rastu.

 

Rastová krivka dieťaťa v dojčenskom veku je pokračovanie rastu plodu v maternici. Ten ovplyvňuje choroby matky a plodu v čase tehotenstva, funkcia placenty, alkohol a lieky. Vlastný genetický potenciál sa začína uplatňovať postupne, a tak do dvoch rokov veku dieťaťa svojou výškou zaujme miesto v rastovom grafe, ktoré mu rodičia predurčili. V rovnakom rastovom pásme, s určitými výkyvmi, porastie dieťa počas celého detstva. Toto pásmo tiež predurčuje jeho výšku v dospelosti, pokiaľ prostredie, v ktorom bude vyrastať, bude pre jeho vývoj priaznivé.

 

Percentilové grafy na sledovanie obvodu hlavy

 

Obvod hlavy je jedným z rozmerov, ktorý sa u dieťaťa zisťuje hneď po narodení. Jeho sledovanie patrí k bežným vyšetreniam pri preventívnych prehliadkach detí u praktických lekárov pre dieťa a dorast. Veľkosť obvodu hlavy je nutné posudzovať s ohľadom na celkové telesné proporcie dieťaťa, t. j. predovšetkým vo vzťahu k telesnej výške a hmotnosti a k celkovému prospievaniu dieťaťa. Pri extrémnych hodnotách je potrebné tieto hodnoty posudzovať v súvislosti s obvodom hlavy rodičov, pretože ide o rozmer výrazne ovplyvnený dedičnosťou. Prírastok obvodu hlavy je dobrým indikátorom rastu mozgového tkaniva.

Najnovšie

Najčítanejšie